Home > เด็กๆ แอลจีเรียท่องอัล-อัลกุรอานช่วงรอมดอน

เด็กนักเรียนท่องอัล-กุรอานที่เซาเอียอัยคูฟีในเมืองทิซีเอาเซา ด้านตะวันออกของกรุงแอลเจียร์ เมืองหลวงแอลจีเรีย วันที่ 6 ส.ค. 2012

 
Copyright 2006 newmuslimthailand.com All rights reserved.    Online:  Contact : newmuslimthailand@yahoo.com