Home > รอมดอนที่เมืองเซนิกา บอสเนีย

เมืองเซนิกาจัดงานละศีลอดเย็นวันที่ 22 ก.ค. 2012 ซึ่งเป็นวันที่สามของเดือนรอมดอนปี 2012 มีผู้เข้าร่วมงาน 2,500 คน 

 
Copyright 2006 newmuslimthailand.com All rights reserved.    Online:  Contact : newmuslimthailand@yahoo.com