Home > มาซีโดเนีย: สาวมุสลิมเฮ! รัฐฯ ให้คลุมฮิญาบถ่ายรูปติดบัตร

มาซีโดเนีย: สาวมุสลิมเฮ! รัฐฯ ให้คลุมฮิญาบถ่ายรูปติดบัตร

Macedonia Muslims Hail Headscarf Ruling

มัสยิดมุสตาฟา ปาชา กรุงสโกเปีย (สกอปเจ) มาซีโดเนีย สร้างขึ้นในปี 1492 โดยมุสตาฟา ปาชา ผู้ครองนครสกอปเจภายใต้สุลต่านซาลิมที่สองแห่งจักรวรรดิมุสลิมออตโตมาน (ดูแค่ปีที่สร้างก็เดาได้ใช่ไหมว่าฝรั่งพวกนี้รับอิสลามก่อนหน้าโลกมาเลย์และอาณาจักรปัตตานีจะรู้จักอิสลามนับร้อยปี)

แปลโดย วาริษาฮ์ อัมรีล         

http://www.newmuslimthailand.com/main/index.php

กรุงสโกเปีย, ประเทศมาซีโดเนีย - มาซีโดเนียอนุญาตให้สตรีมุสลิมคลุมฮิญาบถ่ายรูปติดบัตรของทางการได้ หลังจากมีการร้องเรียนว่าการไม่ยอมให้คลุมฮิญาบในรูปติดบัตรนั้นเป็นการฝ่าฝืนเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา

ทางองค์กร Islam and Science ของสตรีมุสลิมได้ทำเรื่องร้องเรียนไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2007 และเมื่อวันพฤหัสที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา พวกเธอก็บอกกับสื่อมวลชนว่ารู้สึกยินดีกับมติของทางการ

รัฐมนตรีมหาดไทยมาซิโดเนียกล่าวว่า ภายใต้กฎใหม่ หน่วยงานและสถาบันของรัฐฯ ที่ออกบัตรต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต วีซ่า และอื่นๆ ไม่มีสิทธิห้ามมิให้ผู้หญิงคลุมฮิญาบถ่ายรูปติดบัตรอีกแล้ว หากพวกเธอต้องคลุมเพราะเหตุผลทางศาสนา

"แต่รูปต้องเห็นใบหน้านะ" รัฐมนตรีมหาดไทยอธิบาย ฮิญาบต้องปกปิดเฉพาะศีรษะและใบหูของสตรีเท่านั้น

สตรีมุสลิมต้องคลุมฮิญาบเนื่องจากเป็นกฎข้อบังคับในคัมภีร์อัล-กุรอาน

กฎใหม่นี้อนุญาตให้สวมหมวกและผ้าคลุมผมในรูปติดบัตรได้หากจำเป็นด้วยเหตุผลทางสุขภาพและวัฒนธรรม. 

ที่มา: Macedonia Muslims Hail Headscarf Ruling. Balkaninsight.com. 10 January 2008.

.............................................................................................................................................................................................

อ่านเพิ่มเติม:

มาซีโดเนีย: สาวมุสลิมเฮ! รัฐฯ ให้คลุมฮิญาบถ่ายรูปติดบัตร

มุสลิมในมาซีโดเนีย

 
Copyright 2006 newmuslimthailand.com All rights reserved.    Online:  Contact : newmuslimthailand@yahoo.com